Evropský výrobce logistických košů

Podmínky

a pravidla používání webových stránek

GDPR

Pravidla webových stránek

I. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

V souladu s ustanoveními Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informujeme, že:

 1. Správcem zpracovávajícím Vaše osobní údaje, je JACEK NOGAJ, který podniká pod názvem P.H.U.P. „Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. Z ustanovení výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu vyplývá, že fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, jakož i vznést námitku vůči zpracování a má také právo na přenositelnost údajů.
 3. Osobní údaje nebudou předávány příjemcům údajů nebo třetím stranám jiným než:
  • pověření zaměstnanci zaměstnavatele,
  • vyplývajícím ze zákonných ustanovení,
  • za účelem poskytování bankovních služeb společnosti,
  • poskytovatelé služeb pověřeni zpracováním Osobních údajů pro účely poskytování služeb pro Správce, jejich pověřené zaměstnance - v rozsahu nezbytném pro řádné vykonávání těchto služeb,
  • subjekty spolupracující se Správcem, kterému jsou Osobní údaje zpřístupněny na základě souhlasu subjektu údajů a pro účely v něm uvedené.
 4. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 5. Zpracování údajů probíhá v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba poskytující osobní údaje, a je nezbytné k dosažení jejích účelů (čl. 6 odst. 1 bod b GDPR).
 6. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné a slouží výhradně k plnění smlouvy, ke které se údaje vztahují. Zpracování poskytnutých osobních údajů nebude podléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR
 7. Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má-li za to, že zpracování porušuje zákon, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 8. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v odst. 6, a po této době v rozsahu požadovaném ustanoveními obecně platných zákonů.
 9. V oblasti výrobního závodu je instalován kamerový systém. Účelem monitorování je zajistit bezpečnost zaměstnanců, ochranu majetku a kontrolu výroby. Monitorovány jsou výrobní haly, komunikační a technologické cesty v celém závodě s výjimkou sanitárních místností a šaten. Síť monitoringu se skládá z kamer umístěných na viditelných místech v prostorách výrobního závodu, jejichž poloha bude zaměstnanci sdělena při prvním seznámení s uspořádáním výrobního závodu. Záznamy z monitoringu jsou uloženy po dobu jednoho měsíce na disku umístěném na území výrobního závodu, po čemž jsou automaticky odstraněny.

II. INFORMACE V NÁBOROVÉM PROCESU

Do životopisu zaslaného v náborovém procesu prosím doplňte souhlas se zpracováním osobních údajů. Navrhovaný obsah: „Souhlasím s použitím mého obrazu pro náborové účely a mého životopisu v budoucích náborových procesech organizovaných Jacekem Nogajem provozujícím firmu pod názvem P.H.U.P. ,,Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek , tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390. Seznámil jsem se s informacemi zveřejněnými na internetových stránkách: www.dajano.cz”

V souladu s ustanoveními Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informujeme, že:

 1. JACEK NOGAJ provozující firmu pod názvem P.H.U.P. „Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. Z ustanovení výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu vyplývá, že fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, jakož i vznést námitku vůči zpracování a má také právo na přenositelnost údajů.
 3. Osobní údaje nebudou předávány příjemcům údajů nebo třetím stranám jiným než:
  • pověření zaměstnanci správce,
  • vyplývajícím ze zákonných ustanovení.
 4. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 5. Údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu osoby, která údaje poskytla v náborovém řízení. Souhlas lze kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží pouze k provedení náborového procesu a je nezbytné pro jeho účely (čl. 6 odst. 1 bod GDPR). Zpracování poskytnutých osobních údajů nebude podléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR
 7. Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má-li za to, že zpracování porušuje zákon, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 8. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v odst. 15, a po této době v rozsahu požadovaném ustanoveními obecně platných zákonů.

III. INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Údaje zaměstnance jsou zpracovávány na základě ustanovení pracovního práva za účelem realizace pracovního poměru a ukládány v souladu s prováděcími ustanoveními do osobních spisů.

V oblasti výrobního závodu je instalován kamerový systém.

Účelem monitorování je zajistit bezpečnost zaměstnanců, ochranu majetku a kontrolu výroby.

Rozsah monitoringu. Monitorovány jsou výrobní haly, komunikační a technologické cesty v celém závodě s výjimkou sanitárních místností a šaten.

Síť monitoringu se skládá z kamer umístěných na viditelných místech v prostorách výrobního závodu, jejichž poloha bude zaměstnanci sdělena při prvním seznámení s uspořádáním výrobního závodu. Záznamy z monitoringu jsou uloženy po dobu jednoho měsíce na disku umístěném na území výrobního závodu, po čemž jsou automaticky odstraněny.

V souladu s ustanoveními Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informujeme, že:

 1. 18. Správcem zpracovávajícím osobní údaje zaměstnance, je JACEK NOGAJ, podnikající pod názvem P.H.U.P. „Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. 19. Z ustanovení výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu vyplývá, že fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, jakož i vznést námitku vůči zpracování a má také právo na přenositelnost údajů.
 3. 20. Osobní údaje nebudou předávány příjemcům údajů nebo třetím stranám jiným než:
  • pověření zaměstnanci správce,
  • vyplývajícím ze zákonných ustanovení.
  • za účelem poskytování bankovních služeb společnosti,
  • poskytovatelé služeb, pověření zpracováním Osobních údajů pro účely poskytování služeb Správci, jejich pověřeným zaměstnancům - v rozsahu nezbytném pro řádné plnění těchto služeb, zejména údajů shromažďovaných telematickými zařízeními z hlediska rychlosti, aktuální polohy, ujeté trasa, délky přestávek na cestě, navštívených míst se sbírají za účelem zvýšení bezpečnosti práce, optimalizace logistických činností a sledování plnění povinností zaměstnanců, které jim byly svěřeny,
  • subjekty spolupracující se Správcem, kterému jsou Osobní údaje zpřístupněny na základě souhlasu subjektu údajů a pro účely v něm uvedené.
 4. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 5. Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a je povinné (čl. 6 odst. 1 bod c GDPR). Zpracování poskytnutých osobních údajů zaměstnancem nebude podléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
 6. Pokud zaměstnanec uzná, že zpracování porušuje zákon, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Osobní spisy zaměstnance jsou archivovány po dobu 50 let v souladu s Nařízením ministra práce a Sociální politiky ze dne 28. května 1996 o rozsahu vedení dokumentace zaměstnavatelem ve věcech souvisejících s pracovním poměrem a způsobu vedení osobních spisů zaměstnance (Dz.U.1996.62.286).

IV. INFORMACE O COOKIES

Následující vzor zásad používání souborů cookies je chráněn autorskými právy, náležícími společnosti IAB Polska. zdroj informací: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. 1. Web neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v souborech cookies.
 2. 2. Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání internetových stránek Webu. Soubory cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. 3. Subjektem, který umísťuje soubory cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu www.dajano.pl; Jacek Nogaj podnikající pod názvem P.H.U.P. „Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek.
 4. 4. Soubory cookies se používají k následujícím účelům:
  • o přizpůsobení obsahu internetových stránek Webu preferencím Uživatele a optimalizaci používání internetových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Webu a řádně zobrazit internetovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;
  • o vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Uživatelé Webu používají internetové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
 5. 5. V rámci Webu se používají dva základní typy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relační” cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Trvalé” cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo dokud nejsou Uživatelem odstraněny.
 6. 6. Jako součást Webu jsou používány následující typy souborů cookies:
  • „nezbytné“ soubory cookies, umožňující využívání služeb dostupných na Webu, např. autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci na Webu;
  • soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti autentizace na Webu;
  • „výkonnostní“ cookies, umožňující shromažďování informací o používání internetových stránek Webu;
  • „funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ Uživatelem zvolených nastavení a personalizace Uživatelského rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo oblasti původu Uživatele, velikosti písma, vzhledu internetových stránek atd.;
  • „reklamní“ soubory cookies, umožňující doručování reklamního obsahu Uživatelům lépe přizpůsobeného jejich zájmům.
 7. V mnoha případech software používaný k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou kdykoli změnit nastavení zpracování souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména takovým způsobem, aby se zablokovalo automatické zpracování souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby informoval o každém jejich umístění na zařízení Uživatele Webu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se souboru cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).
 8. Provozovatel Webu informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách Webu.
 9. Soubory cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou také používat inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Webu.
 10. Další informace o souborech cookies jsou k dispozici na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl/ nebo v sekci „Nápověda“ v nabídce internetového prohlížeče.

back